Свій родовід кафедра інформаційних систем і технологій веде від кафедри технічних засобів навчання створеної у вересні 1975 р. на базі секції технічних засобів навчання, яка входила до складу кафедри методики викладання фізики. З 1973 р. секцію очолював кандидат технічних наук, доцент Лапіс Вілен Якович. Під його безпосереднім керівництвом на базі секції технічних засобів навчання кафедри методики викладання фізики було створено кафедру технічних засобів навчання, яку він і очолив.

Очолював Вілен Якович кафедру до 1986 року, а до 1997 р. працював доцентом кафедри ТЗН. За цей час доцент Вілен Якович Лапіс організував і протягом тривалого часу керував Республіканським семінаром з питань використання технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі вузів і шкіл. Надрукував ряд науково-методичних праць з курсу технічних засобів навчання.


В структуру кафедри входив технічний центр, яким керував старший викладач кафедри ТЗН Перепелиця Євген Олексійович. Центр займався впровадженням технічних засобів навчання в навчально-виховний процес кафедр інституту, а також обладнанням лекційних аудиторій комплексами технічних засобів навчання. Технічним центром було обладнано понад 70 лекційних аудиторій та кабінетів автоматизованим обладнанням, дистанційним керуванням проекційною та звукотехнічною апаратурою.
При кафедрі ТЗН був створений телецентр інституту яким керував канд. пед. наук, старший викладач Луценко Микола Харитонович. Співробітниками телецентру були створені телекомунікаційні мережі в центральному та гуманітарному корпусах інституту, які давали можливість демонструвати навчальні телепередачі на лекціях та прак-тичних заняттях. В структуру кафедри ТЗН також входила кіно-фото лабораторія, яку очолював Кот Микола Захарович, а після нього Тимошенко Василь Тимофійович.
Науково-педагогічну діяльність кафедри в цей час забезпечували провідні фахівці в галузі використання ТЗН - канд. пед. наук, доц. Яковлєва Ольга Данилівна, канд. пед. наук, доцент Дубовецький Георгій Петрович, ст. викладач Аболіхіна Зінаїда Іванівна. З 1986 року кафедру очолив канд. фіз. мат. наук, доцент Коваль Віктор Сергійович. Під час його керування кафедрою з 1986 року по 1996 рік крім навчально-виховної роботи кафедра інтенсивно займалася науковою роботою.


Під керівництвом канд. фіз.-мат. наук, доцента Коваля Віктора Сергійовича була відкрита наукова тема по розробці газових лазерів. Ця тема успішно виконувалася протягом 5 років. За п’ятирічний термін, окрім співробітників кафедри, у науково-дослідній діяльності брали участь близько ста студентів педагогічно-індустріального факультету. Виконання цієї теми дало змогу суттєво поповнити матеріальну базу кафедри новітніми зразками апаратури, яка успішно використовувалась при практичній підготовці майбутніх учителів.


З 1996 року по 2006 рік кафедру очолював канд. фіз. мат. наук, доцент Трегуб Іван Григорович. За цей час кафедра інтенсивно займалася впровадженням сучасних технічних засобів та комп’ютерної техніки в навчально-виховний процес університету. Вона забезпечила проведення навчального процесу з курсу "Технічні засоби навчання" на всіх факультетах університету та циклу навчальних дисциплін зі спеціалізації „Інформаційна тех-ніка” для студентів педагогічно-індустріального факультету.


З 2006 року кафедру очолив доктор. пед. наук, професор Яшанов Сергій Микитович, який є ініціатором запровадження в навчально-виховний процес перспективних форм і методів підготовки майбутніх учителів на основі електронних освітніх ресурсів, зокрема, модульної технології викладання інформатичних дисциплін, новітніх технологій навчання в середовищі електронних навчально-методичних комплексів. С. М. Яшанов особисто розробив для студентів освітньої галузі “Технології” повний комплект електронних навчально-методичних матеріалів з дисциплін інформатичного циклу, започаткував новий напрямок досліджень з імітаційного моделювання в системі інформатичної підготовки, що якісно впливає на фундаментальну підготовку майбутніх учителів.
У зв'язку зі зміною завдань і функцій кафедри технічних засобів навчання при підготовці вчителів трудового навчання та профільного навчання за спеціалізаціями "Інформаційна техніка", "Інформатика", "Інформаційні технології та захист інформаційних ресурсів " для яких вона є випускною та інтенсивним впровадженням нових курсів із застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі у вересні 2006 р. кафедру технічних засобів навчання перейменовано на кафедру інформаційних систем і технологій (ІСТ).


На сьогодні кафедра ІСТ забезпечує науково-предметну підготовку фахівців для роботи (педагогічної діяльності) в закладах освіти, в закладах позашкільної освіти та ІТ-фахівців на комп’ютерних виробництвах в галузі проектування та розробки локальних обчислювальних мереж закладів освіти, адміністрування та захисту комп’ютерних мереж, веб-дизайну, розробки програмного забезпечення навчального призначення та електронних освітніх видань і ресурсів, впровадження інтернет-технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.
Сфера професійної діяльності кафедри ІСТ здійснюється у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) та 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика) та на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр» на 8 факультетах НПУ імені М.П. Драгоманова на всіх формах навчання.
В теперішній час освітній процес на кафедрі ІСТ забезпечує професорсько-викладацький склад, який налічує 2 доктора наук, професора та 10 кандидатів наук, доцентів.
Навчання дисциплін інформатичного циклу забезпечують д.п.н, професор С.М. Яшанов, д.п.н, професор Л.Л. Макаренко, к.п.н., доценти О.М. Бордюк, О.М. Корець, Л.А. Куліш, Л.В. Савенкова, Т.М. Слабошевська, І.В. Федоренко, В.В. Шевченко, Ю.В. Шпильовий, А.П. Ющенко, М.С. Яшанов. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання дисциплін інформатичного циклу становить 100%.
Кафедра ІСТ є випусковою зі спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) та  014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика). Навчально-методичне забезпечення бакалаврів та магістрів цих спеціальностей формується відповідно до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм на базі стандартів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кафедрою розроблено варіативну компоненту освітньої програми, яка враховує специфіку інформатичної підготовки в умовах інформаційного суспільства, що дає змогу підготувати фахівців з урахуванням особливостей потреб сучасного ринку праці. Зміст навчальних програм повною мірою реалізує принципи безперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців, відповідає вимогам державного стандарту та потребам ринку праці.
На сьогодні кафедра ІСТ забезпечує проведення занять з понад 70 дисциплін на 8 факультетах університету на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр». Серед них «Бази даних і інформаційні системи», «Інформатика», «Інформаційні технології в освіті», «Комп'ютерне моделювання технологічних процесів», «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Web-програмування», «Технічні засоби реалізації інформаційних процесів», «Комп'ютерно-аналітична діяльність», «Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів», «Основи криптографії» і інші.
На кафедрі ІСТ реалізована комп'ютерна модульна інтерактивна технологія навчання дисциплін інформатичного циклу, яка базується на системному формуванні інформатичних і комунікативних компетентностей особистості інформаційного суспільства. Розроблені власні комп’ютерно орієнтовані засоби навчального призначення, комп'ютерно орієнтовані методичні системи навчання дисциплін інформатичного циклу, лабораторні практикуми, технології дистанційного навчання зорієнтовні на індивідуалізацію навчання майбутніх учителів, самостійне вивчення матеріалу.
Інформаційно-методична підтримка навчального процесу на кафедрі ІСТ здійснюється на основі застосування електронних навчально-методичних комплексів з основних дисциплін інформатичного циклу, які розміщені на сервері інформаційно-навчального середовища локальної мережі кафедри. Всіма викладачами та співробітниками проводиться підготовка дидактичних матеріалів для інформаційно-навчального середовища кафедри, забезпечення фонду бібліотеки університету науково-методичними виданнями, навчально-методичними матеріалами, конспектами лекцій та профільними навчальними посібниками, які розміщуються в репозитарії університету. У фондах репозитарію розміщено більше 50 науково-методичних доробків викладачів кафедри.
Спеціалізована електронна бібліотека кафедри укомплектована актуальними підручниками та посібниками з дисциплін інформатичного циклу. Вона постійно поповнюється новими надходженнями для розширення інформаційної бази електронних навчально-методичних комплексів, що дає змогу цілком забезпечувати студентів базовими підручниками з основних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Значна частина цих посібників розроблена авторським колективом кафедри інформаційних систем і технологій. За час існування кафедри видано більше 235 друкованих аркушів науково-методичних видань, 56 електронних освітніх ресурсів.
Базою для підготовки фахівців спеціальностей 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика) та навчання дисциплін інформатичного циклу студентів університету слугують лабораторії комп’ютерних систем і мереж, динамічної проекції, інформаційних технологій в освіті та засобів реалізації інформаційних процесів, що розташовані у спеціалізованих кабінетах кафедри.
Програмне забезпечення та сучасна конфігурація апаратного забезпечення лабораторій кафедри ІСТ дають змогу використовувати їх для вирішення важливих завдань здобуття професійної освіти. Активне запровадження новітніх сервісів у середовищі електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін інформатичного циклу в систему професійної підготовки майбутніх учителів дає можливість застосовувати такі управлінські й навчальні структури, використання яких забезпечує не тільки необмежений доступ до електронних освітніх ресурсів, а й комфортні умови комунікації та співпраці викладачів та студентів, облік та контроль діяльності професорсько-викладацького складу, успішності студентів і інше.


Якість освіти спеціальностей 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика) та контроль якості навчання дисциплін інформатичного циклу на факультетах університету забезпечується за рахунок постійного контролю за відповідністю рівня проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, взаємовідвідування та проведення відкритих занять, обговорення конспектів лекцій на засіданнях кафедри ІСТ, науково-методичних і методологічних семінарах.
На кафедрі ІСТ створено діагностичну методику моніторингу функціонування дидактичної системи інформатичної підготовки на основі узагальненого оцінювання навчальних досягнень, що дає змогу ефективно проводити вимірювання рівнів інформатичних компетентностей майбутніх учителів під час навчання дисциплін інформатичного циклу через проведення поточного і екзаменаційного тестування з використання технічних і програмних засобів сучасних інформаційних технологій, сприяння організації самостійної роботи студентів в середовищі електронних навчально-методичних комплексів і інше.
Наукова діяльність кафедри ІСТ здійснюється за тематичним напрямом «Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів» в наукових школах з проблем інформатичної підготовки вчителів технологій та інженерно-педагогічних кадрів.
Дослідження наукової школи професора С.М. Яшанова охоплюють багатовекторні напрями розвитку системи інформатичної підготовки та моделей її реалізації, розробку змісту інформатичної підготовки педагогічних кадрів. У межах цих досліджень за його керівництва захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій. Продовження наукового пошуку здійснюють 1 докторант та 3 аспіранти С. М. Яшанова.
Науковий пошук школи профессора Л.Л. Макаренко спрямовано на теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього педагога. За її керівництва захищено 9 кандидатських дисертацій. Втілення творчих задумів цієї школи на сьогодні здійснюється 1 докторантом та чотирма аспірантами.
Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та розробці держбюджетних наукових досліджень. Результати індивідуальних та колективних наукових досліджень викладачі кафедри публікують у вітчизняних і міжнародних виданнях, у тому числі й виданнях, що входять до наукометричних баз даних. За останні роки науковий доробок колективу кафедри складає більше 65 видань, загальним обсягом 72 др. арк.
Матеріали наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри активно запроваджуються у навчальний процес, використовуються при розробці лекційних курсів, завдань для самостійної, індивідуальної роботи студентів тощо.
Зокрема, результати держбюджетного наукового дослідження «Формування інформатичних компетентностей у майбутніх учителів» знайшли своє впровадження у науковій роботі студентів, захисті 6 кандидатських дисертацій, публікації 32 статей у наукових виданнях, 23 публікацій у матеріалах конференцій, 5 навчально-методичних посібниках.
Кафедра є співорганізатором проведення конференцій з проблем професійної та технологічної освіти, складовою частиною яких є обговорення результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу з питань інформаційно-технологічного, інформаційно-аналітичного та техніко-технологічного забезпечення інформатичної підготовки, за матеріалами яких щороку публікуються збірники.

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ІСТ зорієнтована на розв’язання проблем інформаційно-технологічного, інформаційно-аналітичного та техніко-технологічного забезпечення галузі освіти. Ці проблеми є основою для наукового пошуку постійно діючого студентського наукового гуртка у межах теми «Підвищення ефективності використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі шкіл та педвузів». Під керівництвом викладачів кафедри ІСТ систематично готуються наукові доповіді та статті в межах заявленої наукової теми та за тематикою кваліфікаційних робіт, з яким студенти виступають на наукових конференціях, та друкуються у щорічному збірнику наукових праць студентів.
Загалом, системна наукова діяльність викладачів кафедри сприяє створенню сприятливого освітнього середовища інформатичної підготовки, створює умови для забезпечення отримання студентами якісної освіти. Співробітництво у науково-освітній сфері із зарубіжними фахівцями дає змогу професорсько-викладацькому колективу кафедри інтегруватися в європейський, світовий освітній і науковий простір, налагодити взаємовигідні зв'язки й працювати на якісно новому рівні.
З метою належного рівня формування і збереження контингенту студентів колектив кафедри ІСТ проводить значну профорієнтаційну роботу. Формування контингенту студентів освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» на спеціальностях спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) та 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика), відбувається через членів Асоціації випускників Інженерно-педагогічного факультету, студентів заочного відділення, які перебувають на заліково-екзаменаційних сесіях, через гостей щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, в ході участі в нарадах керівників загальноосвітніх навчальних закладів на базі державних районних адміністрацій м. Києва та області та під час профорієнтаційної кампанії у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації відповідного профілю.

 

 

   
© Кафедра ІСТ