Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта

Навчання на цій спеціальності забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр та магістр у педагогічній та інженерній галузях професійної діяльності, з отриманням відповідного рівня вищої освіти та присвоєнням подвійної кваліфікації – фахівця освітньої галузі та фахівця з комп’ютерних технологій.
На освітньому рівні бакалавр термін навчання складає 3 роки 10 місяців. На спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) здійснюється підготовка за освітньо-професійною програмою Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні яка має подвійну кваліфікацію: 3440 – Педагог професійного навчання; 3121 – Фахівець з інформаційних технологій.
На освітньому рівні магістр підготовка фахівців здійснюється за освітньо-науковою програмою з терміном навчання 1 рік 9 місяці та освітньо-професійною програмою з терміном навчання 1 рік 4 місяці.
На спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) здійснюється підготовка:
1) за освітньо-науковою програмою «Комп'ютерні технології» з терміном навчання 1 рік 9 місяці яка має такі кваліфікації: 2139 Професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації),  2310.2 Викладач ЗВО,  2131.2 Конструктор комп'ютерних систем.
2) за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» з терміном навчання 1 рік 4 місяці яка має подвійну кваліфікацію: 2139 Професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації), 2131.2 Конструктор комп'ютерних систем..
Освітні програми підготовки фахівців складаюється з циклів гуманітарних та соціально-економічних, фундаментальних природничих, психолого-педагогічних та професійно-орієнтованих дисциплін, спецкурсів, практикумів спеціалізації. Значна кількість годин відведена на проходження різних видів практик. Спеціальність включає в себе 240 кредитів вивчення обов’язкових курсів на освітній рівень «бакалавр», та 120 (90) кредитів – освітній рівень «магістр».

Потреби сучасного ринку праці, існування в нашому регіоні великої кількості високотехнологічних виробництв, застосування інноваційних технологій, що інтегрують у себе найсучасніші досягнення науки й техніки, зростання наукоємності організації систем захисту інформації зумовлюють необхідність підготовки фахівців з інтегрованим спектром дисциплін професійної підготовки.
Дисципліни, які викладаються в межах освітньо-професійної програми «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» та освітньо-наукової програми «Комп'ютерні технології» забезпечують підготовку в галузі системотехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ ІТ; підготовку в галузі програмування, застосування методів програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення; знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу ІС, продуктів і ІТ-сервісів; знання в галузі системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, моделювання систем і інше.
Також, враховуючи майбутнє професійне спрямування, майбутні педагоги професійного навчання здобувають знання з основних педагогічних та психологічних дисциплін, зокрема загальної педагогіки та психології, знання з окремих галузей сучасної педагогічної науки, що дозволяє вільно оперувати педагогічним категоріально-понятійним апаратом та методами соціально-педагогічних досліджень, володіти математичними способами аналізу та обробки експериментального матеріалу, оволодіти навичками спілкування з різними категоріями населення, практичними уміннями здійснення соціально-педагогічної діяльності; опанувати навички викладацької та виховної роботи.

   
© Кафедра ІСТ