Спеціальності 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології, освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні".  

Сертифікат про акредитацію

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

На базі: повної загальної середньої освіти

Кваліфікація: бакалавр професійної освіти

3440 Педагог професійного навчання
3121 Фахівець з інформаційних технологій

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл загальної підготовки

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія української державності
 • Українська культура
 • Філософія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи економічної теорії
 • Етика та естетика

Цикл професійної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

 • Психологія
 • Професійна педагогіка
 • Методика професійного навчання
 • Мультимедійні технології навчання

Науково-предметна підготовка

 • Сучасні інформаційні технології
 • Cоціально-екологічна безпека життєдіяльності
 • Інженерна та комп`ютерна графіка
 • Вища математика
 • Фізика (за професійним спрямуванням)
 • Матеріалознавство інформаційної техніки
 • Технічні засоби реалізації інформаційних процесів
 • Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
 • Теорія інформації та кодування
 • Історія науки і техніки
 • Комп'ютерне документоведення
 • Системи автоматизованого проектування
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Прикладне та Web-програмування
 • Ергономіка інформаційних технологій

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

 • Основи інклюзивної освіти
 • Методика виховної роботи
 • Нарисна геометрія і креслення
 • Бази даних і інформаційні системи
 • Основи Інтернет технологій
 • Основи мікроелектроніки
 • Інформаційні технології у виробництві
 • Соціальна інформатика
 • Комп'ютерний дизайн
 • Проектування та експлуатація інформаційних систем

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір за блоками:
Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

 • Основи комп'ютерної інженерії
 • Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
 • Системне програмне забезпечення
 • Адміністрування комп'ютерних мереж
 • Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
 • Комп'ютерне моделювання технологічних процесів

Вибір з переліку:

Дисципліни  І циклу (вибір 3-х дисциплін)

 • Стилістика
 • Сучасне діловодство
 • Термінологічна лексика в системі професійного мовлення
 • Інтерактивні мережі для вивчення мов
 • Друга іноземна мова
 • Технічний переклад
 • Риторика
 • Філософія техніки
 • Логіка
 • Підприємницьке право
 • Соціологія
 • Політологія

Дисципліни ІІ циклу  (вибір 6-ти дисциплін)

 • Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
 • Веб-дизайн
 • Автоматизовані системи організаційного управління
 • Мультисервісні мережі
 • Системи мобільного зв'язку та ІР-телефонія
 • Крос-платформенне програмування
 • Математичне моделювання
 • Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях
 • Основи електронного бізнесу
 • Теоретичне програмування
 • Системне програмування
 • Архітектура комп'ютерних ситем
 • Організація дистанційної освіти в навчальному закладі
 • Основи конструювання тестів
 • Теорія і практика тестування
 • Електронні основи автоматичних систем
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Інфраструктура мереж майбутнього
 • Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
 • Інтелектувальний аналіз даних
 • Проектування баз даних
 • Комп'ютерно-аналітична діяльність
 • Інтегровані комп'ютерні ситеми

Практична підготовка

 • Педагогічна навчальна
 • Технологічна виробнича
 • Педагогічна виробнича
 • Технологічна переддипломна

Підготовка бакалаврської роботи (проекту)

   
© Кафедра ІСТ